• +40 243 257 332
  • secretariat@scih.ro

Asociatia „I.H Rădulescu”

Scopul si Obiectivele

Asociația „I.H.Rădulescu”, Urziceni, Ialomița își propune organizarea și desfășurarea unor activități școlare, culturale și sportive care să contribuie la educarea tinerilor pentru viață pentru o societate democratică și pentru educarea în spiritul interculturalității, precum și promovarea valorilor morale și spirituale în rândul tinerilor, al părinților acestora și al cadrelor didactice, în mod special a celor din cadrul Școlii Gimnaziale ”I.H.Rădulescu”, Urziceni; constituirea unui patrimoniu pentru realizarea acestor activități, pentru dezvoltarea bazei materiale necesare, prin atragerea de fonduri și din donații.

Scopul descris mai sus urmează să se realizeze prin editarea, multiplicarea și difuzarea unor materiale informative: revista școlii, broșuri, pliante, afișe și altele; susținerea participării elevilor la unele concursuri școlare și extrașcolare; organizarea unor concursuri școlare și extrașcolare la care să participe elevi din școala noastră și elevi din alte unități școlare, din municipiu și din afara lui; organizarea și susținerea unor cursuri care să vizeze educația părinților; organizarea și finanțarea unor excursii pentru copiii cu rezultate bune în activitatea școlară și extrașcolară; finanțarea unor locuri și tabere școlare pentru copiii cu rezultate bune în activitatea școlară și extrașcolară; acordarea unor ajutoare financiare copiilor aflați în situații critice (decesul unor membri ai familiei, boală etc); acordarea de burse de merit elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură; acordarea de recompense bănești cadrelor didactice care au obținut rezultate în activitatea cu elevii sau care au desfășurat alte activități ce nu au putut fi retribuite din fondul de salarii; organizarea unor manifestări cultural-artistice și sportive în vederea obținerii de fonduri prin bilete de intrare, tombole și altele; dotarea cu aparatură mass-media și procurarea materialelor consumabile necesare unei bune desfășurări a activităților didactice și extrașcolare.

Calitatea de membru 
Asociația își propune să cuprindă cat mai multe persoane, părinți ai elevilor precum si cadre didactice.
Membrii pot fi persoane care, prin aportul lor, pot ajuta la realizarea scopului și a obiectivelor asociației. Sunt membrii ai asociației membrii fondatori precum și cei care aderă la statutul și scopul asociației.